Uebfaqja e largët dhe të gjitha informacionet, përmbajtjet, materialet, produktet (përfshirë softuerin) dhe shërbimet e përfshira në këto ose të bëra ndryshe të arritshme përmes këtyre, sigurohen pa ndonjë garanci në lidhje me përmbajtjen dhe disponueshmërinë, pa garanci të shprehura ose të nënkuptuara të çfarëdo lloji (për masa e lejuar me ligj), duke përfshirë (por pa u kufizuar në) garanci për titull, garanci materiale dhe garanci të fitnesit për një qëllim të veçantë nëse nuk është pajtuar ndryshe me shkrim.

Përmbajtja e faqeve në internet janë krijuar me kujdes maksimal dhe formojnë një gamë shërbimesh për vizitorët në këto faqe. afoox rezervon të drejtën të plotësojë, ndryshojë ose fshijë përmbajtjen e këtyre faqeve pa ndonjë njoftim ose indikacion paraprak.

Produktet pasi ato shfaqen në internet mund të devijojnë nga ato të një dyqani (p.sh., në lidhje me ngjyrën, madhësinë, formën ose peshën). afoox përpiqet të përfaqësojë produktet në internet sa më saktë që të jetë e mundur. Ashtu si me të gjithë përmbajtjen editoriale, edhe informacionet në faqet e internetit më të afërta mund të vjetrohen me kalimin e kohës. më tej zgjedh me kujdes dhe shqyrton informacionin e tij në mënyrë të rregullt, në mënyrë që të sigurojë që këto informata janë të azhurnuara dhe të sakta. Sidoqoftë, as largësi, as ndonjë anëtar tjetër i Grupit të Shmangies nuk mund të marrë ndonjë garanci ose përgjegjësi për vlefshmërinë, disponueshmërinë, tërësinë ose saktësinë e të dhënave ose informacioneve të dhëna në faqet e internetit.

Pa paragjykuar sa më sipër, as largimi, as ndonjë anëtar tjetër i afoox.company (në masën që lejohet me ligj) nuk merr përsipër ndonjë përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin e çfarëdo lloji që mund të lindë nga hyrja dhe / ose përdorimi i elementeve në faqet e internetit në lidhje, nga pamundësia për të fituar qasje në faqet e internetit ose për t'i përdorur këto, ose nga informacioni, përmbajtja, materialet, produktet (përfshirë softuerin) dhe shërbimet e bëra ndryshe të disponueshme përmes këtyre. As larg, as palët e tjera që marrin pjesë në krijimin, hartimin dhe funksionimin e faqeve në internet nuk mund të mbajnë përgjegjësi për humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji, përfshirë (por pa u kufizuar në) drejtpërdrejt, indirekt, kolateral, dëme dhe gjobitje si rezultat i kostot e çdo malli dhe shërbimi zëvendësues, pavarësisht nëse një humbje ose dëm i tillë pretendohet për një shkelje kontraktuale, shkelje të detyrës ose kujdesit ose për shkak të një veprimi të paligjshëm në lidhje me qasjen, përdorimin ose pamundësinë për të përdorur faqet e internetit në internet ose për shkak për gabime ose lëshime në përmbajtjen e faqeve të internetit. As larg, as ndonjë anëtar tjetër i Grupit të Shmangies nuk merr garanci që Uebsajtet në lidhje, informacionin, përmbajtjen, materialet, produktet (përfshirë softuerin ose shërbimet që përmbahen në faqet e internetit ose që janë bërë të disponueshme për ju përmes faqeve të internetit, serverave të tyre dhe e- postat e dërguara nga afoox) të përmbajtura në faqet e internetit ose të bëra ndryshe të arritshme përmes tyre janë pa viruse ose komponentë të tjerë të dëmshëm. Ju pranoni dhe pranoni shprehimisht se jeni duke përdorur Uebfaqet e larguara në rrezik tuaj.

Ligjet e juridiksioneve të caktuara nuk lejojnë kufizimin e garancive të nënkuptuara ose përjashtimin dhe / ose kufizimin e dëmeve të caktuara. Nëse një ligj i tillë është i zbatueshëm për ju, disa ose të gjitha këto kufizime dhe / ose përjashtime mund të mos jenë të zbatueshme për ju dhe ju mund të keni të drejta shtesë.